Nowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dr Edyta Bielak-Jomaa – dzisiaj rano złożyła w Sejmie ślubowanie rozpoczynając tym samym oficjalnie swoją czteroletnią kadencję.  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kim właściwie jest GIODO i czym się zajmuje?

GIODO – podstawa prawna

W 1997 r. przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych powołano do życia GIODO jako centralny organ administracji państwowej odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Polsce. Było to wykonanie zobowiązań związanych z akcesją do Unii Europejskiej i wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego postanowień tzw. Dyrektywy o ochronie danych osobowych. Jest to dość nietypowy podmiot, gdyż występuje jednocześnie w podwójnej roli nadzorcy odpowiedzialnego za przestrzeganie prawa i rzecznika praw ochrony danych osobowych.

Do kompetencji GIODO należy:

  • kontrola zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych,
  • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń przygotowywanych przez ministerstwa i parlament,
  • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, w tym kierowanie publicznych wystąpień zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych,
  • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji.

Aktywności GIODO

Generalny Inspektor Danych Osobowych jest wspierany przez Biuro GIODO, w którego skład wchodzi 5 departamentów merytorycznych: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Departament Informatyki, Departament Inspekcji, Departament Orzecznictwa Legislacji i Skarg oraz Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych. Na co dzień współpracują one wzajemnie albo wykonują samodzielnie powierzone im przez GIODO zadania.

Z ciekawych przykładów aktywności GIODO warto wspomnieć o kontrolach przeprowadzanych w związku z funkcjonowaniem Warszawskiej Karty Miejskiej i wprowadzaniem Karty Warszawiaka. We wspomnianych wyżej sprawach Generalny Inspektor poddawał w wątpliwość m.in. zasadność zbierania dokładnych danych o podróżach pasażerów oraz możliwość udostępniania danych warszawskich podatników przez Ministerstwo Finansów.

Generalny Inspektor Danych Osobowych nie nadzoruje jedynie działalności polskich podmiotów. Zajmuje się on także przetwarzaniem danych mającym miejsce w Polsce, które jest wykonywane przez podmioty zagraniczne. W 2011 r. Biuro GIODO sprawdziło m.in. system rejestracji obrazu Google Street View, który w tym czasie mapował i fotografował Polskę.

GIODO a przyszły obszar działań

Z roku na rok zadania Generalnego Inspektora obejmują coraz szerszy obszar. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem gospodarki cyfrowej oraz technik przetwarzania danych osobowych w stosunkach prywatnych i publicznych. Widoczny jest wzrost świadomości uczestników tego rynku, ale także wzrost działań negatywnych polegających na wykorzystywaniu danych w celach przestępczych czy w sposób nieuzgodniony z ich właścicielem.

Z tych powodów nie tylko GIODO, ale również każdy z obywateli (wszyscy jesteśmy przecież podmiotami danych) musi podejmować coraz silniejsze starania mające na celu ochronę swoich prywatnych danych osobowych. O tym, dlaczego dane osobowe są takie ważne oraz w jaki sposób chronić dane osobowe przedsiębiorcy, przeczytasz na Lookreatywni.pl w tekście Czy dane osobowe naprawdę są takie ważne? oraz Jak można ochronić dane osobowe przedsiębiorców?

25.05.2018 r. Aktualizacja

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

***

Fot.: zdjęcie autorstwa Wrangler pochodzi z bancku zdjęć Fotolia