W dniach  14-15 marca 2016 r. w Krakowie odbędzie się  XVI ogólnopolska konferencja z cyklu Nowoczesne Prawo Autorskie.

Od 2000 r. do Krakowa, na przełomie zimy i wiosny, zjeżdżają przedstawiciele wydawnictw, agencji reklamowych, wydziałów promocji, instytucji centralnych, wyższych szkół, instytutów, kancelarii i biur prawnych oraz  mediów, by wspólnie podyskutować na temat najnowszych zmian i kierunków rozwoju prawa autorskiego i praw pokrewnych, zarówno na gruncie światowych jak i polskich przepisów prawnych.

Konferencja Nowoczesne Prawo Autorskie

Od samego początku  głównym prowadzącym spotkania jest prof. Ryszard Markiewicz z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytety Jagiellońskiego. Profesor jest wiodącym polskim specjalistą w zakresie prawa autorskiego, prawa mediów i Internetu, ochrony danych osobowych i baz danych, prawa nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych oraz członkiem wielu komisji przygotowujących lub opiniujących projekty aktów prawnych w uprawianych przez siebie dziedzinach. W tym roku do tego szacowanego grona dołączył dr Marek Bukowski, wybitny ekspert z dziedziny prawa autorskiego, właściciel krakowskiej kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy oraz jego współpracownicy, mec. Agnieszka Malczewska i radca prawny Paweł Markiewicz.

Program konferencji:

Dzień I:

14 marca 2016 r.

godz. 9.00 – 13.30 – prowadzący: dr Marek Bukowski

I. Ewolucja czy rewolucja – zmiany systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi  i pokrewnymi.

1. Aktualny stan zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi:

  • Tabele wynagrodzeń w orzecznictwie Komisji Prawa Autorskiego oraz w postępowaniu sądowym
  • Zezwolenia na wykonywanie zbiorowego zarządzania
  • Komisja Prawa Autorskiego
  • Obowiązkowe pośrednictwo, domniemanie legitymacji, negotiorum gestio

2. Postępowania konkursowe na organizację uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym, organizację uprawnioną do podziału i wypłat wynagrodzenia za użyczanie biblioteczne oraz organizację do poboru i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom

3. Rozszerzony zbiorowy zarząd – mity i fakty

4. Implementacja dyrektywy 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania i licencji wieloterytorialnych:

  • Cele i zakres regulacji dyrektywy
  • Zbiorowe zarządzanie, organizacja zbiorowego zarządzania i niezależne podmioty zarządzające
  • Cywilnoprawne podstawy reprezentacji OZZ
  • Stosunki wewnętrzne (OZZ – członkowie i podmioty reprezentowane)
  • Stosunki zewnętrzne (OZZ – użytkownicy)

6. Licencje wieloterytorialne

7. Postępowania skargowe i sporne

godz. 13.30 – 14.30 – obiad

godz. 14.30 – 17.00 – prowadzący: adwokat Agnieszka Malczewska, radca prawny Paweł Markiewicz

II.  Dozwolony użytek chronionych utworów po nowelizacji prawa autorskiego

1. Idea dozwolonego użytku utworów

2. Ogólne warunki korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku

3. Podstawowy podział dozwolonego użytku utworów – dozwolony użytek prywatny publiczny

4. Dozwolony użytek prywatny (art. 23 pr.aut.) – aktualne problemy w świetle orzecznictwa TSUE

5. Kryteria wyodrębnienia typów dozwolonego użytku publicznego utworów

6. Podsumowanie zakresu zmian w prawie autorskim, dotyczących dozwolonego użytku, będących wynikiem tzw. dużej nowelizacji

7. Omówienie wybranych typów dozwolonego użytku publicznego – przesłanki formalnoprawne; zagadnienia praktyczne

8. Wyłączenia niektórych form dozwolonego użytku w przypadku baz danych i programów komputerowych

III  Pytania i odpowiedzi

godz. 18.30 – wieczór artystyczny w krakowskim kabarecie LOCH CAMELOT (www.lochcamelot.art.pl), ul. Św. Tomasza 17 (Zaułek Niewiernego Tomasza) – spektakl kabaretowy i uroczysta kolacja.

Dzień II:

15 marca 2016 r.

godz. 9.00 – 13.30

prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

I. Współczesne problemy Prawa autorskiego

1. Moje pytania do prawa autorskiego (m.in. pojęcie utworu, dozwolony użytek, roszczenia, zasady stosowania prawa UE w stosunkach horyzontalnych w Polsce)

2. Pomysł i materiał urzędowy jako utwory

3. Remiks a prawo autorskie

4. Zabawy z prawem autorskim: nowe obrazki, nowe prawo

5. Program źródłowy i maszynowy

6. Kilka uwag o osobistych i majątkowych prawach autorskich.

7. Aktualne problemy prawa autorskiego

8. Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym w świetle nowelizacji prawa autorskiego w 2015 roku

9. Pytania i odpowiedzi

13.30 – 15.00 –  dr Marek Bukowski

II. Roszczenia odszkodowawcze za naruszenie autorskich praw majątkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 23 czerwca 2015 r.  (SK32/14)

 15.00 – obiad

 Zakończenie szkolenia.

Wykładowcy:

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Marek Bukowski

Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków

adwokat Agnieszka Malczewska

 Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków

radca prawny Paweł Markiewicz

 Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków

Organizator wydarzenia:

Organizatorem corocznych konferencji w Krakowie poświęconych nowoczesnemu prawu autorskiemu jest Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann ze Szczecina, www.szkolenia-forum.pl. Serwis Lookreatywni.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Na zaproszenie Ośrodka Edukacji Forum Hoffman będę miała przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu i przygotować dla Was relację z konferencji.

***

Konferencja NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE

Kiedy: 14-15 marca 2016 r.

Gdzie: Hotel Campanile, ul. św. Tomasza 34, 31-023 Kraków

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu  wynosi-  1590 zł + 23% VAT od osoby i obejmuje: udział w zajęciach, materiały, dyplom uczestnictwa, serwis kawowy, obiady oraz udział w wieczorze artystycznym i uroczystej kolacji.

link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/

***

zglos sie_1