Regulamin E-konsultacji

Regulamin E-konsultacji w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 19 października 2023 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi E-konsultacje zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną lookreatywni.pl, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane identyfikujące Usługodawcę

E-konsultacje, na które można zapisać się na stronie internetowej prowadzonej pod domeną lookreatywni.pl świadczone są przez adwokat Magdalenę Miernik-Grzesiowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Miernik-Grzesiowska, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6572702232.

Możesz skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem +48 22 125 50 48 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt@lookreatywni.pl.

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi E-konsultacje z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  5. E-konsultacje – usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, prowadzona za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi E-konsultacji między Klientem a Usługodawcą;
  6. Regulamin– niniejszy regulamin;
  7. Strona– strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną lookreatywni.pl;
  8. Usługodawca– adwokat Magdalena Miernik-Grzesiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Miernik-Grzesiowska, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6572702232;
  9. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje – umowa o świadczenie usługi E-konsultacje zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia prawnego w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Klient do zapłaty ceny;
  10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287).

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.

Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje. Sposób i termin spełnienia świadczenia

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje należy wybrać jedną z dostępnych opcji E-konsultacji:
  1. Porada prawna do 30 minut;
  2. Porada prawna do 60 minut;
  3. PILNE Porada prawna do 60 minut;

następnie kliknąć „Zapisz się na E-konsultacje” oraz przejść do rezerwacji terminu E-konsultacji, a następnie uiścić odpowiednią opłatę.

 1. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu E-konsultacji i zapłaty ceny.
 2. W przypadku rezerwacji terminu E-konsultacji bez uiszczenia opłaty przez Klienta Usługodawca prześle Klientowi numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za E-konsultacje na adres e-mail wskazany podczas rezerwacji terminu E-konsultacji.
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia E-konsultacji, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje podmiotom trzecim.
 4. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi E-konsultacje, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin E-konsultacji i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.
 5. Usługodawca korzysta do rezerwacji terminów E-konsultacji oraz realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania Twoich danych. Z uwagi na korzystanie z systemu ScheduleOnce dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i przechowywane na amerykańskich serwerach. Dostawca tego systemu przystąpił do programu Privacy Shield.
 6. E-konsultacje odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji E-konsultacji.
 7. E-konsultacje prowadzone w sposób wybrany przez Klienta:
  1. telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
  2. online – za pośrednictwem aplikacji Zoom lub innej aplikacji dostępnej online – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas E-konsultacji, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.

Łączna cena

 1. Cena za świadczenie danej usługi E-konsultacje jest uwidoczniona na Stronie i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi E-konsultacji online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu E-konsultacje.

Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Konsument może złożyć reklamację na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lookreatywni.pl.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Usługodawca uznał za uzasadnione.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności. Niezbędne informacje znajdziesz również w Klauzuli informacyjnej dotyczącej E-konsultacji.

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy i realizacji umowy o świadczenie usługi E-konsultacje

Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript, a także w przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji umowy na usługi E-konsultacje zarejestrowanego numeru telefonu na terenie Polski.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony i E-konsultacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa;
  2. drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@lookreatywni.pl.
 3. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Oświadczenie może być złożone na Stronie.
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.

Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowa o świadczenie usługi E-konsulacje zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług E-konsulacje z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 6. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną lookreatywni.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.