Klauzula obowiązku informacyjnego dot. usługi e-konsultacje

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informuję, że:

Tożsamość Administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Miernik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Miernik, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, posiadającą numer indentyfikacji podatkowej NIP 6572702232.

Dane kontaktowe administratora danych

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa;
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: kontakt@lookreatywni.pl;
 • telefonicznie – pod numerem: +48 22 125 5048.

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych, które wskazujesz przy zapisywaniu się na E-konsultacje – cele przetwarzania związane są:

 • komunikacją z Tobą w związku z Twoją rezerwacją terminu na E-konsultacje – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administrator – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą;
 • z zawarciem umowy o świadczenie usługi E-konsultacje na warunkach określonych w Regulaminie E-konsultacji i jej wykonywaniem – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • z dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej– podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków. Aktualnie Administrator do świadczenia usługi E-konsultacje korzysta aktualnie z rozwiązań oferowanych przez OnceHub Inc. oraz Zoom Video Communications, Inc.

Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej, lecz będą to wyłącznie podmioty, które przystąpiły do Privacy Shield.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie
Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.