Pomysł na aplikację mobilną – czy i jak można go ochronić?

Opublikowano

Po okresie intensywnej pracy wreszcie dopracowałeś swój pomysł na fantastyczną aplikację mobilną, która odmieni los użytkowników smartfonów i postanowiłeś, że go zrealizujesz? Wspaniale! Zacznijmy jednak od początku. Jak pewnie doskonale wiesz, sam pomysł to dopiero część sukcesu. Teraz nastąpi intensywny okres poszukiwania inwestorów, pracowników i współpracowników, a także potencjalnych klientów. Czeka Cię kilkadziesiąt lub nawet kilkaset spotkań z ludźmi, których będziesz chciał przekonać, że Twój pomysł jest wart ich czasu i pieniędzy. Niestety, część z tych ludzi może uznać, że Twój pomysł jest świetny, ale po co inwestować pieniądze i pomóc zbudować komuś dochodowy biznes, kiedy można zbudować go dla siebie…

Oczywiście szczerze życzę Ci, żeby takich ludzi w historii realizacji Twojego pomysłu nie było, ale warto być ostrożnym. Zatem jak można zapobiec takim sytuacjom i jak się przygotować na nieszczere intencje osób, z którymi się spotykamy?

Pomysł na aplikację mobilną – od czego zacząć?

Przede wszystkim skorzystaj z ogólnodostępnych narzędzi, takich jak przeglądarka internetowa i sprawdź z kim lub z reprezentantem, jakiego podmiotu chcesz się spotkać. W dobie powszechnego dostępu do Internetu możemy znaleźć sporo istotnych informacji o inwestorach, jak i potencjalnych pracownikach czy klientach. Dokładne badanie, z kim mamy do czynienia może okazać się kluczowe i już na tym etapie zaoszczędzić Twój cenny czas. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na ich historię współpracy z innym podmiotami. Dodatkowo, jeżeli masz taką możliwość, skonsultuj się ze znajomymi, którzy znają osobę lub podmiot, z którymi masz się spotkać. Mimo, że w obecnych czasach w Internecie podobno można znaleźć wszystko, nic nie zastąpi rozmowy z zaufanym człowiekiem na temat byłego inwestora czy pracownika.

OCHRONA POMYSŁU NA APLIKACJĘ MOBILNĄ A UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Kolejnym krokiem po dokładnym sprawdzeniu danego podmiotu lub osoby i umówieniu spotkania będzie przedstawienie mu do podpisania przygotowanej umowy o zachowaniu poufności.

Dobrze przygotowana umowa o zachowaniu poufności, podpisana przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów dotyczących pomysłu, to skuteczne narzędzie to egzekwowania Twoich praw w przypadku naruszenia przez podmiot, który ją podpisał.

W umowie o zachowaniu poufności powinna znaleźć się informacja o okolicznościach jej zawarcia. W Twoim wypadku mowa o rozmowach w celu nawiązania współpracy nad projektem aplikacji mobilnej, w trakcie których druga strona może otrzymać informacje o Twoim projekcie w różnych formach. Najważniejsze jest jednak dokładne wskazanie w umowie zakresu informacji poufnych, które chcesz chronić i zobowiązań drugiej strony związanych z tymi informacjami. Z umowy powinno precyzyjnie wynikać do czego druga strona jest zobowiązana, tak aby w przyszłości uniknąć sporów, czy dana informacja była zdaniem stron umowy poufna, czy też nie.

Informacje poufne w umowie o zachowaniu poufności

Zakres informacji poufnych w umowach podpisywanych w związku z rozpoczęciem rozmów na temat podjęcia współpracy w zakresie realizacji projektu aplikacji mobilnej może obejmować między innymi informacje odnoszące się do: pomysłów, rozwiązań, programów komputerowych oraz aplikacji mobilnych, w tym do ich struktury, sposobu gromadzenia oraz udostępniania danych, sposobu działania, uzyskania dostępu do nich, wykonywanych operacjach, funkcjonalnościach, możliwościach, kodzie źródłowym, elementach architektury aplikacji mobilnej czy programu komputerowego.

Pamiętaj jednak, że wymieniony katalog nie jest wyczerpujący, a każda sprawa jest inna, dlatego wskazywany w umowie zakres informacji poufnych powinien być indywidualnie dostosowany do potrzeb Twojej sytuacji.

Po ustaleniu zakresu informacji poufnych, należy dokładnie opisać do czego zobowiązuje się druga strona. Podstawowym zobowiązaniem wynikającym z umowy będzie obowiązek zachowania w poufności przekazanych jej informacji poufnych. Dodatkowo można przykładowo nałożyć na drugą stronę obowiązek zniszczenia wszelkich dokumentów powstałych lub przekazanych w trakcie rozmów po zakończeniu współpracy, jak również obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych jej informacji poufnych. Podobnie jak przy zakresie informacji poufnych, również w przypadku opisywania zobowiązań strony istotne jest dostosowanie ich do okoliczności zawierania umowy.

W umowie powinien się również pojawić zapis o okresie jej obowiązywania, a dla ułatwienia egzekwowania swoich praw w przypadku naruszenia zobowiązań umownych zaleca się zapisanie kary umownej za każdy przypadek naruszenia umowy.

Ochrona pomysłu na aplikację mobilną – UŁÓŻ PLAN!

Kiedy już sprawdzisz daną osobę lub podmiot, a następnie podpiszesz z nią umowę o zachowaniu poufności ustal plan, o czym powinieneś powiedzieć na umówionym spotkaniu. Nie musisz przecież mówić o wszystkich szczegółach swojego pomysłu. Przykładowo potencjalny podwykonawca, czy współpracownik nie musi znać całego mechanizmu działania aplikacji ze wszystkimi dodatkowymi jej funkcjami, które wymyśliłeś, jeżeli miałby zajmować się jedynie stworzeniem podstawowej wersji aplikacji. Jeżeli nie musisz o czymś mówić, to nie mów.

Ochrona pomysłu na aplikację mobilną a ZAKAZ KONKURENCJI

Spotkałeś się z potencjalnym inwestorem lub podwykonawcą, wszystko przebiega zgodnie z Twoim planem. Ludzie wydają się być rozsądni, pozytywnie nastawieni, a ich historia nie wskazuje na nic, co mogłoby Cię niepokoić. Zastanawiasz się jednak, co będzie jak podpiszesz z nimi umowę, a oni za chwilę pod byle pretekstem zrezygnują ze współpracy z Tobą i odejdą z wiedzą, uzyskaną podczas wspólnej pracy, do konkurencji?

Jeżeli męczą Cię takie wizje, warto zawrzeć z taką osobą umowę o zakazie konkurencji. Jej celem jest wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Ciebie w określonym czasie, również po zakończeniu współpracy z Tobą.

Zakaz konkurencji powinien przede wszystkim być możliwie jak najdokładniej opisany, w umowie należy wskazać, co strony rozumieją przez zakaz konkurencji oraz czas, przez jaki zakaz ten obowiązuje.

Jeżeli zakaz konkurencji nałożony na pracownika obejmuje również pewien okres po ustaniu stosunku pracy to takiemu pracownikowi, zgodnie z art. 1012 §  1 i 3 Kodeksu Pracy po zakończeniu stosunku pracy należy się odszkodowanie od Ciebie wskazane w umowie, które winno być nie niższe od 25 % wynagrodzenia otrzymanego przez tego pracownika przed ustaniem stosunku pracy, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Ochrona pomysłu na aplikację mobilną a znak towarowy

Na pierwszym etapie realizacji Twojego pomysłu na aplikację warto, abyś obok wyżej opisanych działań złożył również podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, oczywiście o ile Twój pomysł na aplikację obejmuje jej nazwę lub logo. Zwróć uwagę, że spora część aplikacji kojarzona przez jej użytkowników nie ze względu na ich niecodzienne funkcjonalności, lecz chwytliwe nazwy. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym tekście na temat rejestracji znaków towarowych.

A może ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa?

Powyżej wskazałam Ci kilka przykładowych rozwiązań na to, jak chronić swój pomysł na aplikację mobilną. Jeżeli jednak jesteś już trochę dalej niż na początkowym etapie realizacji pomysłu i nie zastosowałeś ani jednego z powyższych sposobów to głowa do góry! Zawsze możesz je zacząć stosować, a poza tym ustawodawca nie pozostawił Cię zupełnie samego z problemem nieuczciwych inwestorów, współpracowników i klientów. Niemniej ochrona ta nie zawsze jest skuteczna i przede wszystkim wymaga udowodnienia przez Ciebie zaistniałego naruszenia.

Twój pomysł może być chroniony między innymi na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu ww. ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza to interes przedsiębiorcy. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się natomiast nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zatem informacje dotyczące Twojego pomysłu na aplikację mobilną mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie przez inny podmiot uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Na Tobie jednak będzie spoczywał ciężar udowodnienia, nie tylko okoliczności że informacje dotyczące Twojego pomysłu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również, iż podjąłeś niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności, dlatego warto gromadzić wszelkie dowody w tym zakresie.

Roszczenie o naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania Twojego pomysłu na aplikację możesz również wystąpić z roszczeniem o naruszenie dóbr osobistych z art. 23 Kodeksu cywilnego, bowiem ustawodawca do katalogu dóbr osobistych zalicza również twórczość wynalazczą.

Niestety Twój pomysł nie jest chroniony przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie bowiem z art.1 ust.2¹ ww. ustawy odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne nie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Jeżeli jednak uzewnętrznisz (ustalisz) swój pomysł na przykład w formie kodu źródłowego, nawet jeżeli jego postać będzie niedokończona, wówczas traktowany będzie on, o ile spełni pozostałe przesłanki z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak utwór i korzystać będzie z ochrony prawnoautorskiej.

Ochrona pomysłu na aplikację mobilną – podsumowanie

Podsumowując, rozpocząłeś realizację swojego pomysłu na aplikację mobilną. Na drodze do celu  mogą Cię jednak spotkać nieprzyjemne sytuacje, takie jak chęć zrealizowania Twojego pomysłu przez podmioty trzecie bez Twojego udziału. Co prawda ustawodawca chroni przedsiębiorców, których informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa są wykorzystywane przez podmioty trzecie oraz dobro osobiste pomysłodawców, takie jak twórczość wynalazcza, niemniej warto zabezpieczyć swoje interesy wcześniej poświęcając odrobinę czasu na dokładne sprawdzenie potencjalnych inwestorów, współpracowników i klientów. Przygotowanie i podpisanie z nimi precyzyjnej umowy o zachowaniu poufności, a także w razie potrzeby umowy o zakazie konkurencji, zgłoszenie podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz ustalenie własnej strategii, co dana osoba powinna wiedzieć na temat naszego pomysłu to bardzo ważne elementy ochrony Twojego pomysłu na aplikację mobilną.

***

Photo by William Iven on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.