Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury – kto może skorzystać z pomocy?

Opublikowano

Twórcy i artyści mogą ubiegać się o pomoc socjalną. To ważna informacja dla wszystkich twórców i artystów, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogą wykonywać swojej codziennej pracy i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc socjalna dla twórców i artystów – jak z niej skorzystać?

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z FPK

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje na swojej stronie o możliwości ubiegania się o pomoc socjalną dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury.*

Z komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dowiadujemy się, że pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w „trudnej sytuacji materialnej”. Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury” oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we Wniosku. Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków.
 

Kto może ubiegać się o pomoc socjalną?

Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury” oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we wniosku.

Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej powinien zawierać:

 • dane osoby, której wniosek dotyczy;
 • imię i nazwisko, datę urodzenia;
 • adres korespondencyjny;
 • identyfikator podatkowy (NIP), o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku braku identyfikatora podatkowego – numer paszportu;
 • nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
 • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
 • informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej;
 • oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej. Może to być na przykład umowa o dzieło lub umowa zlecenia, zgodnie z którą twórca lub artysta miał wykonać określoną pracę i dostać za nią określone wynagrodzenie, ale z powodu zamknięcia placówki kulturalnej nie może wykonać zaplanowanej pracy. Najlepiej, aby był to dokument potwierdzający niemożność wykonania konkretnej osoby (tej, która ubiega się o pomoc).

Zwolnienie przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego

Okolicznościami uprawniającymi do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego mogą być m.in. indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa czy  długotrwała choroba. Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia (zatem epidemia koronawirusa jest jak najbardziej takim właśnie zdarzeniem losowym). Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa: zdarzenia losowe mogą być spowodowane również działaniem sił przyrody.

Uwaga! O pomoc socjalną mogą ubiegać się osoby fizyczne, zarówno prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Pomoc socjalna jako jednorazowa wypłata środków

Wzór wniosku o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury znajdziecie na stronie gov.pl(na dole strony). Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków.

3 sposoby złożenia wniosku

Ministerstwo dopuszcza 3 sposoby złożenia wniosku:

 • drogą elektroniczną, adres e-mail: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (na stronie Ministerstwa znajduje się instrukcja załączenia wniosku przez platformę ePUAP);
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Mecenatu Państwa,  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, z dopiskiem: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury 2020.

Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzania danych osobowych i wzór zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy).

 

Zobacz także: Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury – Q&A

Znalazłeś się w ciężkiej sytuacji finansowej? Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku? Skontaktuj się z nami: kontakt@lookreatywni.pl.

Pomagajmy sobie w tym niełatwym czasie i bądźmy dla siebie życzliwi ❤

Newsletter dla kreatywnych – aby być na bieżąco

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się u Lookreatywnych? Jako pierwszy dowiadywać się o najnowszych artykułach w naszej bazie wiedzy, webinarach, szkoleniach lub promocjach produktów w naszym sklepie online? Zapisz się do Newslettera dla kreatywnych! ❤ który w każdy wtorek wysyłam do naszej społeczności.

***

* Podstawa prawna: art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz. 165 ze zm.) oraz § 11 ust. 1, 2 rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808).

fot. Tim Missholder, unsplash.com

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.