Umowa o pozycjonowanie strony www

Opublikowano

Jak ważna jest wysoka pozycja strony www w wynikach wyszukiwarki Google wie każdy, kto chce przyciągnąć do niej nowych użytkowników. Cel ten można oczywiście osiągnąć na wiele sposobów, a jednym z najbardziej popularnych jest współpraca z firmą, czy też agencją zajmującą się pozycjonowaniem stron (często nazywanym po prostu SEO, czyli search engine optimization). Na samym początku warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów umowy, które pozwolą na przejrzystą i nieskomplikowaną współpracę. Pamiętajmy, że umowa służy do przedstawienia oczekiwań w jasny sposób i powinna zabezpieczać interesy obu stron w takim samym stopniu. Dlatego też poniższe uwagi będą dotyczyć zarówno tych, którzy zlecają wykonanie pozycjonowania swojej strony, jak też osób lub firm, które będą taką usługę świadczyć. Zapraszam do lektury!

Pozycjonowanie, czyli co jest przedmiotem umowy

Na samym początku warto przede wszystkim zwrócić uwagę, co jest przedmiotem umowy. Pozycjonowanie strony polega na podejmowaniu działań, wykonywanych w celu uzyskania przez nią jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. Nie jest to jedno konkretne działanie, ale ich szereg, które poprzez zastosowanie w odpowiednim przypadku, dają efekt w postaci wysokiej pozycji w wyszukiwarce. Warto pamiętać, że taka wysoka pozycja zależy od aktualnych algorytmów Google, na które składa się ponad 200 różnych wskaźników. Biorąc to pod uwagę, umowa nie musi ściśle określać za pomocą jakich dokładnie elementów będzie przebiegało pozycjonowanie.

Warto dodatkowo określić, co dokładnie będzie celem umowy. Może to być – przykładowo – obecność strony www na pierwszej stronie wyników wyszukiwania w Google albo znalezienie się jej w pierwszej trójce. Umowa powinna jednak dokładnie określać, na jakie słowa kluczowe i frazy powinien przebiegać proces pozycjonowania. Jest to bardzo ważne, aby taka lista została ustalona wspólnie na samym początku, gdyż jest to jeden z kluczowych elementów, który będzie decydował o skuteczności pozycjonowania.

Niedopuszczalne Black Hat SEO

O ile opisanie w umowie szczegółowych czynności składających się na pozycjonowanie nie jest koniecznie, o tyle jednym z najczęściej pomijanych zapisów jest brak uregulowania tzw. Black Hat SEO, czyli metod pozycjonowania, które są przez Google bezwzględnie zakazane.

Dlatego więc niezbędnym elementem umowy powinien być zapis zobowiązujący firmę pozycjonującą do wykorzystywania tylko takich metod pozycjonowania, które nie są zakazane przez Google.

Zastrzeżenie takie powinno mieć miejsce z uwzględnieniem wysokiej kary umownej. Konsekwencje, w przypadku wykrycia Black Hat SEO przez Google, mogą być bowiem bardzo dotkliwe. Może to być przykładowo nałożenie filtrów, które spowodują spadek strony w wynikach wyszukiwania, a nawet zupełne jej wykluczenie z wyszukiwarki. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jakie negatywne konsekwencje może to nieść za sobą, poczynając od strat finansowych, wynikających z braku nowych klientów. Ponieważ granica między dozwolonymi technikami pozycjonowania (określanymi również jako White Hat SEO), a tymi uznawanymi za zabronione jest dosyć płynna, wskazane byłoby sprecyzowanie w umowie, co dokładnie strony uważają za bezwzględnie zakazane. Powinny tam się znaleźć jedynie takie metody, które nie wywołają wątpliwości, co do ich uznania za niedozwolone, np. stosowanie ukrytego tekstu – biała czcionka na białym tle. Takie jasne określenie, czego konkretnie nie może robić firma zajmująca się pozycjonowaniem, pomoże uniknąć późniejszych konfliktów. Firma wykonująca pozycjonowanie nie powinna też mieć problemów z uznaniem takiego zapisu w umowie. No chyba, że rzeczywiście używa takich niedozwolonych technik pozycjonowania…

Umowa o pozycjonowanie strony www – modele rozliczeń

W umowach o pozycjonowanie pojawiają się najczęściej trzy modele rozliczeń. Przede wszystkim należy pamiętać, iż pozycjonowanie jest działaniem rozłożonym w czasie. Dla osiągnięcia swoich efektów musi trwać przed dłuższy okres, a uzyskanie wysokich pozycji nie oznacza, iż strona będzie już tam na zawsze. Wręcz przeciwnie – pozycjonowanie wymaga nieprzerwanych działań, nawet po osiągnięciu zamierzonego celu. Nie możemy tutaj więc mówić o działaniu projektowym, które zamyka się w ściśle określonym przedziale czasu.

WYNAGRODZENIE HYBRYDOWE

Z tego też powodu najlepszym z możliwych rodzajów rozliczeń wydaje się być wynagrodzenie hybrydowe, obejmujące częściowo stałe wynagrodzenie, a częściowo zależne od efektów. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron umowy. Zleceniobiorca musi wykonać swoją pracę niezależnie od tego, kiedy tak naprawdę nastąpi „wypozycjonowanie” strony www na pożądane miejsca. Szczególnie na samym początku tego procesu, efekty będą następowały powoli. Dlatego też część stałego wynagrodzenia będzie z pewnością uczciwym podejściem i jednocześnie motywującym wykonawcę do pracy w okresie, kiedy na rezultaty trzeba jeszcze poczekać.

Część wynagrodzenia uzależniona od efektów jest z kolei uczciwym podejściem w stosunku do zlecającego pozycjonowanie. Może mieć on wówczas pewność, że płaci wtedy, gdy będą widoczne konkretne efekty pracy. Oczywiście część zależna od osiągnięcia określonych celów jest również korzystna dla strony wykonującej pozycjonowanie, gdyż stanowi motywację do osiągania jak najlepszych rezultatów.

WYNAGRODZENIE ZA EFEKTY

Kolejnym rozwiązaniem jest wynagrodzenie zależne wyłącznie od efektów pozycjonowania. W takim przypadku zleceniodawca płaci wyłącznie w momencie, gdy jego strona znajduje się na konkretnych pozycjach ustalonych wcześniej w umowie. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej korzystne dla zleceniodawcy, który w przypadku braku konkretnych wyników, nie musi nic płacić wykonującemu pozycjonowanie. Ten ostatni jest natomiast zobowiązany do wykonywania swojej pracy, nawet w przypadku braku efektów, co w początkowym okresie procesu pozycjonowania lub np. w przypadku zmiany algorytmów Google może mieć dosyć często miejsce. W praktyce wykonujący pozycjonowanie proponują wówczas zawarcie umowy na dłuższy okres (najczęściej minimum 12 miesięcy) bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia. W przypadku takiego modelu rozliczeń jest to dosyć zrozumiałe w odniesieniu do pozycjonowania, które jak już zostało wspomniane, jest pracą długofalową i której efekty przychodzą dopiero po pewnym czasie.

WYNAGRODZENIE STAŁE

W umowach o pozycjonowanie pojawia się również stały model wynagrodzenia, niezależny od efektów pozycjonowania. Jest to stosunkowo najrzadziej pojawiający się model rozliczeń. W takim przypadku umowa zabezpiecza w większym stopniu wykonującego pozycjonowanie niż zleceniodawcę. Otrzymuje on bowiem wynagrodzenie za jakiekolwiek działania dokonywane w celu jak najlepszego „wypozycjonowania” strony, jednak nie daje to gwarancji, iż strona rzeczywiście znajdzie się na wysokich pozycjach. Zleceniodawca musi wówczas zapłacić stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na rzeczywiste rezultaty działań.

Ingerencja w stronę www przez obie strony

W umowie o pozycjonowanie dosyć często pojawiają się zapisy, które z jednej strony ograniczają możliwość dokonywania zmian w stronie www przez wykonującego pozycjonowanie, a z drugiej strony zabraniają zleceniodawcy wykonywania innych działań związanych z pozycjonowaniem na własną rękę.

Pierwszy z zapisów ma na celu ochronę właściciela strony przez niepożądanymi zmianami, które mogą zostać wykonane przez wykonującego pozycjonowanie. Warto wówczas zastrzec w umowie, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być dokonywane jedynie za zgodą właściciela strony. Dobrze bowiem mieć kontrolę nad zakresem takich zmian na naszej stronie w sytuacji, gdy ktoś inny ma dostęp do informacji znajdujących się tam. Zapis dotyczący zakazu wykonywania innych działań SEO przez zleceniodawcę należy również ocenić pozytywnie, tym razem jednak z perspektywy wykonującego pozycjonowanie. Może mieć on wówczas pewność, że wszystkie działania wykonywane przez niego zmierzają do poprawienia pozycji strony i tylko on może odpowiadać za ich efekt. Ingerencja zleceniodawcy lub podmiotu trzeciego mogłaby zaburzyć efekty pracy zleceniobiorcy i doprowadzić do uzyskania przez niego gorszych efektów.

Umowa o pozycjonowanie strony www – Podsumowanie

Dobrze skonstruowana umowa o pozycjonowanie strony www zabezpiecza interesy obu stron i powoduje, że zmierzają one do wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie jak najlepszej pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Warto zatem pamiętać przede wszystkim, aby umowa określała, na jakie dokładnie słowa kluczowe lub frazy ma mieć miejsce pozycjonowanie strony.

Bardzo ważnym elementem jest zastrzeżenie, iż pozycjonowanie powinno przebiegać w pełnej zgodności z wytycznymi Google*, a wszelkie działania niedozwolone, określane mianem Black Hat SEO, są surowo zabronione.

Dobrym pomysłem byłoby zastrzeżenie, iż w przypadku użycia przez wykonującego pozycjonowanie takich niedozwolonych metod, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w określonej w umowie wysokości. Uzgadniając model rozliczeń, warto sięgnąć po model hybrydowy, który najlepiej zapewnia przejrzystość umowy wobec obu stron. Warto również pamiętać o zapisach dotyczących ewentualnej ingerencji przez obie strony w samą stronę www w trakcie procesu pozycjonowania.

***

*wytyczne rozumiane szeroko, jako tzw. „good practice”

grafika autorstwa Melpomene pochodzi z banku zdjęć Fotolia

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.