ADR w sporach konsumenckich. Jakie obowiązki czekają wkrótce polskich przedsiębiorców?

Opublikowano

Dnia 18 czerwca 2013 r. opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ADR w sporach konsumenckich oraz rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich*. Głównym celem europejskiego pakietu legislacyjnego jest stworzenie systemu instytucji (podmiotów ADR) oferujących proste, szybkie, tanie i pozasądowe rozwiązywanie sporów krajowych i transgranicznych, między konsumentami, a przedsiębiorcami, wynikających z umów sprzedaży lub umów świadczenia usług, zawieranych przez Internet, jak i poza nim.

Spory konsumenckie poza salą sądową

Nowe regulacje pozwolą konsumentom na uzyskanie dodatkowego narzędzia pozwalającego na rozwiązywanie sporów konsumenckich poza salą sądową. Przy transakcjach dokonywanych drogą online, konsumenci uzyskają bezpłatny dostęp do elektronicznej platformy (ang. Online Dispute Resolution), przez którą możliwe będzie złożenie skargi online, w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim.

Platforma będzie stanowić łącznik między konsumentem, a sprzedawcą pozwalając na kontakt i wspólny wybór podmiotu ADR, który pomoże w rozwiązaniu zaistniałego między nimi sporu. Więcej na temat platformy ODR w artykule „Online Dispute Resolution – czas na e-sprawiedliwość”.

Dyrektywa i rozporządzenie mają przyczynić się do zwiększenia zaufania do zawierania umów sprzedaży lub świadczenia usług przez konsumentów, pozytywnie wpływając na działalność gospodarczą przedsiębiorstw.

Gwarancje stworzenia systemu ADR uzupełnione zostały przez szereg obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, którzy mogą zostać zobowiązani do stworzenia i sfinansowania (w całości lub częściowo) systemów ADR, w branżach w których one nie funkcjonują.

Jakie nowe obowiązki czekają przedsiębiorców?

Wśród najważniejszych obowiązków informacyjnych zaadresowanych do przedsiębiorców, ujętych w dyrektywie ADR w sporach konsumenckich, należy wymienić konieczność zmiany treści umów i dokumentów handlowych, poprzez umieszczenie informacji o odpowiednich podmiotach ADR, właściwych dla danej branży. Informacje te powinny zostać udzielone w sposób jasny, zrozumiały i łatwo dostępny na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeśli taka strona istnieje, i (w stosownych przypadkach) w ogólnych warunkach umów sprzedaży lub umów świadczenia usług między przedsiębiorcą, a konsumentem (art. 13 ust. 2 dyrektywy).

Dodatkowo, zgodnie z treścią rozporządzenia ODR, przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi są zobowiązani do podawania na swoich stronach internetowych łączy elektronicznych do platformy ODR. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług winni podawać również swoje adresy poczty elektronicznej (art. 14 ust. 1 rozporządzenia). Dodatkowo, przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania informacji o platformie w ofertach wysyłanych elektronicznie (art. 14 ust. 2 rozporządzenia).

Nowe zmiany dla przedsiębiorców – wejście w życie

Termin implementacji dyrektywy ADR upłynął dnia 09 lipca 2015 r., podczas, gdy przepisy rozporządzenia ODR stosowane będą od dnia 09 stycznia 2016 r., z pewnymi wyjątkami, na kiedy zaplanowano uruchomienie platformy internetowej**. Dnia 31 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wskazano IV kwartał 2015 r.

***

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich, zwana dalej dyrektywą) (L 165/63, 18.06.2013) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich, zwane dalej rozporządzeniem) (L 165/1, 18.06.2013)

**Zgodnie z art. 22 rozporządzenia ODR, jego przepisy będą stosowane od dnia 9 stycznia 2016 r. z wyjątkami wskazanymi w art. 2 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 i 5 stosowanymi od dnia 9 lipca 2015 r. Od dnia 08 lipca 2013 r. obowiązują art. 5 ust. 1 i ust. 7, art. 6, art. 7 ust. 7, art. 8 ust. 3 i ust. 4, art. 11, art. 16, art. 17

fot. zdjęcie autorstwa BillionPhotos.com pochodzi z banku zdjęć Fotolia

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy