Nowe rodzaje znaków towarowych – wytyczne Urzędu Patentowego

Opublikowano

Uchwalona w 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziła nową definicję znaku towarowego, w której zniesiono wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego, a w konsekwencji – umożliwiono przyjmowanie zgłoszeń nowych rodzajów znaków towarowych, które do tej pory nie były przewidziane w polskim prawie. O jakich nowych znakach towarowych mowa? Jakie (nie tylko nowe) rodzaje znaków towarowych warto znać?

Nowa definicja znaku towarowego w polskim prawie

Art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje, że:

„1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.”

Zgodnie z powyższą definicją nie jest konieczne przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej.

Niemniej, aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu, ustalono, iż znak towarowy można przedstawić w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny.

Wymienione kryteria zostały utrwalone w orzecznictwie m.in. w wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C‑273/00 Sieckmann oraz wskazane w motywach ww. dyrektywy.

Należy jednocześnie pamiętać, że każde oznaczenie, na które ma być udzielone prawo ochronne, powinno posiadać (1) zdolność odróżniającą oraz (2) być postrzegane za pomocą jednolitego aktu poznawczego. Zgłoszenia znaków towarowych są bowiem badane przez Urząd Patentowy RP w zakresie formalno-prawnym, a także merytorycznym.

Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku nie oznacza, iż pozostałe przeszkody do udzielenia prawa ochronnego nie będą miały zastosowania.

W związku ze zmianą definicji znaku towarowego przed dokonaniem zgłoszenia wybranego rodzaju znaku towarowego należy pamiętać o kilku ogólnych zasadach.

Rodzaje znaków towarowych – informacje ogólne

W podaniu o udzielenie prawa ochronnego należy określić rodzaj znaku towarowego, o którego ochronę ubiega się zgłaszający. Rodzaje znaków towarowych:

 • znak słowny,
 • znak słowno-graficzny,
 • znak graficzny,
 • znak przestrzenny,
 • znak pozycyjny,
 • deseń,
 • kolor/kombinacja kolorów,
 • znak dźwiękowy,
 • znak ruchomy,
 • znak multimedialny,
 • znak holograficzny,
 • znak inny.

Jeżeli podanie nie zawiera określenia rodzaju znaku towarowego, Urząd na podstawie przesłanej reprezentacji znaku (przedstawienia) określi odpowiedni rodzaj o czym powiadomi zgłaszającego. Natomiast, jeżeli zgłaszający wskazał rodzaj znaku, który nie odpowiada załączonej reprezentacji, Urząd sam dokona oceny rodzaju znaku towarowego, zgodnie z definicjami wymienionymi w rozporządzeniu i powiadomi o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin do wypowiedzenia się.

Reprezentacja (przedstawienie) znaku towarowego

Sposób reprezentacji (przedstawienia) znaku towarowego w podaniu zależy od formy dokonania zgłoszenia (forma papierowa, forma elektroniczna).

W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie papierowej znak powinien być wskazany w podaniu. Reprodukcja takiego znaku nie może być mniejsza niż 8 cm x 8 cm i większa niż 10 cm x 10 cm. Jeżeli zamieszczenie znaku towarowego w podaniu byłoby jednak utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak taki może być przedstawiony na odrębnym arkuszu o formacie A4. Natomiast w przypadku znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych, holograficznych oraz znaków innych możliwe jest przedstawienie znaku na innych nośnikach np. CD, DVD, pendrive bez konieczności określenia znaku w podaniu.

Jeżeli zgłaszający przedstawia znak towarowych w różnych formach np. plik MP3 i zapis nutowy, Urząd zwróci się o wybranie jednej z form przedstawienia znaku. 3 W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie elektronicznej znak powinien być przedstawiony w pliku o określonym formacie.

Rodzaje znaków towarowych i dopuszczalne formaty plików elektronicznych dla reprezentacji poszczególnych rodzajów znaków:

Przedstawienie znaku w innym formacie będzie uznane jako brak określenia znaku towarowego.

Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

 • Rozdzielczość: min. 150 dpi, optymalna 300 dpi
 • Długość nazwy pliku (dotyczy także pozostałych załączników) – 50 znaków

Format pliku: MP4

 • Maksymalny rozmiar pliku: 50 MB.
 • Parametry obrazu: strumień video w jakości: 720p lub 1080p lub 1440p lub 2060p,
 • Parametry dźwięku:  strumień audio: 1 lub 2 kanały,  minimalna szybkość transmisji bitów: 128 kbps,

Format pliku: MP3

 • Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB.
 • Strumień audio: 1 lub 2 kanały,
 • Szybkość transmisji bitów: minimum 128 kbps.

Uwaga! Reprezentacja znaku towarowego nie może być zastąpiona opisem. Złożenie próbki lub egzemplarza towaru nie stanowi właściwego przedstawienia znaku towarowego. Także przedstawienie znaku w innym niż wskazany przez Urząd elektronicznym formacie, będzie uznane jako brak określenia znaku towarowego.

Nowe rodzaje znaków towarowych – kolorystyka znaku towarowego

W przypadku zastrzeżenia znaku towarowego w określonej kolorystyce, a więc w przypadku gdy znak towarowy zawiera elementy barwne, reprezentację znaku przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Elementów Obrazowych (Klasyfikacja wiedeńska). W razie potrzeby można dodatkowo określić użyty w znaku kolor za pomocą szczegółowych parametrów – kodów kolorów/palety barw. Zaleca się stosowanie palety barw RGB.

Uwaga! W przypadku znaków barwnych wymagane jest, aby ich reprodukcja (reprezentacja) dokładnie przedstawiała wszelkie barwy, które mają być przedmiotem ochrony. Wskazanie kolorów jedynie w opisie nie będzie wystarczające dla ich zastrzeżenia dla zgłaszanego znaku towarowego. Jeżeli wskazane kolory nie odpowiadają reprezentacji, Urząd dokona stosownych zmian w zakresie kolorów i powiadomi o tym zgłaszającego. Jeżeli do zgłoszenia dołączony został opis zawierający wykaz użytych kolorów, Urząd dokona wówczas stosownych zmian w opisie w zakresie wskazanych kolorów.

Nowe rodzaje znaków towarowych a opis znaku towarowego

W zależności od rodzaju znaku towarowego, do zgłoszenia może być konieczne dołączenie opisu znaku wówczas, gdy jego przedstawienie nie jest wystarczające dla jego pełnego zobrazowania. Jeżeli w znaku użyto kolorów (znaki barwne), opis powinien zawierać wykaz wszystkich ujętych w znaku kolorów. Opis można dołączyć do każdego rodzaju znaku towarowego.

W szczególności wskazane jest dołączenie opisu do następujących znaków:

 • znak pozycyjny,
 • znak stanowiący deseń,
 • kolor,
 • znak ruchomy,
 • znak inny.

Opisy powyżej wymienionych znaków będą podlegały ujawnieniu w internetowej bazie Urzędu (Register Plus dla Znaków Towarowych).

Opis znaku, jeżeli zostanie dołączony do zgłoszenia, musi być zgodny z reprezentacją znaku towarowego. W przypadku gdy opis znaku nie dotyczy w całości lub w części zgłaszanego znaku towarowego (nie zgadza się z jego reprezentacją), Urząd zwróci się do zgłaszającego o zmianę opisu lub jego usunięcie.

Rodzaje znaków towarowych i sposób ich przedstawiania

#1 Znak słowny

Znak słowny to znak składający się wyłącznie ze słów lub liter alfabetu łacińskiego (dużych lub małych), cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich kombinacji. Znak słowny należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przedstawienie oznaczenia w standardowym zapisie i układzie, bez żadnych elementów graficznych czy kolorów.

W przypadku znaków słownych, ochronę znaku zastrzega się bowiem dla słów jako takich.

Uwaga! Znak stanowiący tekst zapisany w niestandardowym układzie, na przykład w pionie lub ukosie, bądź też wykorzystujący niestandardową czcionkę (inną niż najczęściej spotykany jak np. Arial, Times New Roman, Cambria, Calibri, itp.) może zostać uznany za znak słowno-graficzny.

Zobacz także: Prawna ochrona marki osobistej czyli nazwisko jako znak towarowy

#2 Znak graficzny

Znak graficzny to znak składający się z niestandardowych znaków typograficznych, stylizacji lub układów elementów graficznych, lub samych elementów graficznych, także z użyciem kolorów. Znak graficzny należy przedstawić poprzez złożenie reprodukcji oznaczenia ukazującej wszystkie jego elementy oraz – w stosownym przypadku – jego kolory.

Uwaga! Kombinacja kolorów w znaku będąca tylko ich zestawieniem, może zostać uznana za rodzaj znaku: kolor/kombinacja kolorów.

#3 Znak słowno-graficzny

Znak słowno-graficzny to znak składający się z zestawienia elementów słownych i graficznych, także z użyciem kolorów.

Uwaga! Znak graficzny a znak słowno-graficzny.

O ile znak graficzny składa się wyłącznie z elementów graficznych, to znak słowno-graficzny może składać się z kombinacji elementów graficznych i słownych, elementów słownych zapisanych niestandardową czcionką lub w kolorze, elementów słownych przedstawionych w niestandardowym układzie, liter innych niż łacińskie oraz kombinacji powyższych elementów.

Reprodukcja znaku graficznego lub słowno-graficznego: w przypadku zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej znak powinien być złożony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

#4 Znak przestrzenny

Znak przestrzenny to znak, który obejmuje lub składa się z trójwymiarowego kształtu, na przykład pojemnika, opakowania, samego produktu lub wyglądu tych przedmiotów.

Określenie “składa się” oznacza, że znak przestrzenny może stanowić kombinację samego kształtu wraz z innymi elementami, jak np. elementy słowne, graficzne, etykiety, itp.

Znak przestrzenny należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie graficznej reprodukcji (reprezentacji) kształtu (w tym obrazu wygenerowanego komputerowo) albo reprodukcji fotograficznej. Reprodukcja graficzna lub fotograficzna może zawierać różne ujęcia.

Reprezentacja znaku przestrzennego w przypadku zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej – wszystkie ujęcia muszą być złożone w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4. Możliwe jest również przedłożenie pojedynczego widoku znaku przestrzennego pod warunkiem, że widoczny będzie efekt przestrzenny oznaczenia.

#5 Kolor

Kolor to znak, który składa się wyłącznie z jednego koloru lub kombinacji kolorów bez konturów.

Przedstawienie graficzne znaku musi mieć charakter dokładny i trwały. Reprezentacja dwóch lub więcej kolorów, określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, powinna być opatrzona dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów.

Samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach”, nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości. (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33).

Dlatego też, kolor należy przedstawić przez przekazanie reprodukcji koloru lub kombinacji kolorów bez zaznaczonych konturów, która w sposób jednolity i z góry ustalony ukazuje ich systematyczny układ, wraz ze wskazaniem kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru. Istotne jest tym samym zamieszczenie opisu wskazującego na rozmieszczenie kolorów oraz ich proporcje (C49/02 Heidelberger Bauchemie).

Uwaga! Jeżeli reprezentacja znaku zawiera inne elementy, jak np. słowa, takie oznaczenie nie będzie uznane za kolor, ale np. znak słowno-graficzny.

Należy także pamiętać, iż nie zawsze udzielenie prawa ochronnego na kolor lub kombinację kolorów będzie możliwe. Taka odmowa udzielenia prawa ochronnego, może mieć miejsce w przypadku, gdy:

 • zgłoszonych kolorów jest zbyt wiele, co nie pozwoli odbiorcom na ich zapamiętanie;
 • kolor jest wyłącznie elementem dekoracyjnym towarów lub pojawia się na prośbę konsumenta (np. kolory samochodów lub podkoszulek);
 • kolor stanowi charakterystyczną cechę towarów (np. szampon koloryzujący);
 • kolor wykazuje funkcję techniczną (np. czerwony kolor gaśnic, różne kolory na oznaczenie kabli elektrycznych);
 • kolor ma charakter zwyczajowy lub uniwersalny (np. niebieski – rękawice medyczne);
 • kolor wskazuje na szczególne właściwości towarów, takie jak smak (żółty – smak cytrynowy, różowy – smak truskawkowy).
#6 Znak pozycyjny

Znak pozycyjny to znak ukazujący w określony sposób umieszczenie znaku na produkcie.

Znak pozycyjny należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji dokładnie ukazującej ustawienie znaku i jego rozmiar lub proporcję do stosownego towaru. Elementy niestanowiące przedmiotu wniosku o rejestrację muszą być oznaczone jako wyłączone, za pomocą linii przerywanej.

Reprodukcja znaku pozycyjnego: w przypadku zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej znak powinien być złożony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Reprezentacja powinna jasno określać pozycję znaku i jego rozmiar lub proporcję w odniesieniu do towarów, na których znak będzie umieszczony. Elementy, które nie stanowią części przedmiotu rejestracji, muszą zostać zaznaczone za pomocą przerywanych linii.

Do zgłoszenia powinien zostać dołączony opis w celu wskazania, w jaki sposób znak jest umieszczony na towarach. Jeżeli w oznaczeniu wskazano kolory, należy je również wymienić w opisie. Opis, który sugeruje, że pozycja znaku może się różnić w odniesieniu do różnych towarów, jest nieprawidłowy i nie może być zaakceptowany. W takim przypadku Urząd powiadomi o usterkach w zgłoszeniu i wyznaczy termin na ich usunięcie.

Uwaga! Taki znak towarowy, jak znak pozycyjny, musi znacznie odbiegać od normy lub zwyczajów danego sektora towarów czy usług, aby posiadać charakter odróżniający (wyrok z dnia 12.2.2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49).

#7 Znak dźwiękowy

Znak dźwiękowy to znak, który składa się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków.

Reprodukcję znaku dźwiękowego (reprezentacja znaku) należy złożyć poprzez przekazanie pliku audio albo poprzez przedstawienie dźwięku za pomocą zapisu muzycznego (zapis nutowy).

W przypadku zgłoszeń znaków dźwiękowych przedstawionych w postaci zapisu nutowego, dokonanych w formie elektronicznej – zapis muzyczny (nutowy) powinien być złożony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4. Reprezentacja znaku w postaci zapisu nutowego powinna więc zawierać wszystkie elementy niezbędne do interpretacji melodii, tj. tonacja, tempo, tekst (jeżeli występuje), itd. Plik audio przyjmuje się w formacie MP3, a jego rozmiar nie może przekraczać 5 MB. Nie należy stosować zapętlenia dźwięku. Plik audio może być przesłany zarówno w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak i papierowych na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD, DVD).

Jeżeli zgłaszający przesyła zarówno plik audio, jak i zapis nutowy, Urząd zwróci się o wybranie jednej z form przedstawienia znaku.

Uwaga!

– długość nagrania nie jest określona przepisami prawa, należy jednak pamiętać, iż znak ma być postrzegany i zapamiętany przez odbiorcę za pomocą jednego aktu poznawczego. Nagranie zbyt krótkie lub zbyt długie może nie spełniać tego warunku;

– nie ma potrzeby załączania opisu znaku dla znaków dźwiękowych, ponieważ samo przedstawienie znaku towarowego określa przedmiot ochrony;

– inne sposoby przedstawienia znaku dźwiękowego jak np. onomatopeja, sonogram nie będą akceptowane, ponieważ nie będą w stanie umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu;

– znaki towarowe składające się z dźwięku i innych elementów jak np. ruch nie kwalifikują się jako znaki dźwiękowe, a będą uznane za np. znaki multimedialne.

#8 Znak stanowiący deseń

Znak stanowiący deseń to znak, który składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów. Taki rodzaj znaku może obejmować dowolny rodzaj towarów i usług, jednak najczęściej dotyczy towarów jak np.: papier, tkaniny, artykuły odzieżowe, galanteria skórzana, biżuteria, tapety, meble, płytki, opony, materiały budowlane itp.

Znak taki należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji (reprezentacja), ukazującej powtarzający się układ elementów (do reprodukcji można dołączyć opis wyjaśniający sposób, w jaki elementy znaku regularnie się powtarzają).

Reprodukcja znaku stanowiącego deseń: w przypadku zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej znak powinien być złożony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Do zgłoszenia powinien być dołączony opis wskazujący powtarzalność danych elementów. Jeżeli w oznaczeniu wskazano kolory, należy je wymienić w opisie.

Uwaga! Należy jednak pamiętać, że zbyt złożony, skomplikowany lub banalny projekt nie zostanie zapamiętany przez relewantny krąg odbiorców (wyrok z dnia 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 28). Takie oznaczenia nie są bowiem, co do zasady, postrzegane jako znaki towarowe. Znak towarowy w postaci desenia powinien nadawać się do odróżniania w obrocie towarów, dla których został zgłoszony. W takim przypadku może to być zaskakujące zestawienie desenia i towaru np. deseń dla sprzętu medycznego, który zazwyczaj jest biały.

#9 Znak ruchomy

Znak ruchomy to znak, który składa się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia. Określenie „składa się z” oznacza, że oprócz samego ruchu, znak może również zawierać słowa, elementy graficzne, animowane postaci.

Znak ruchomy należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie pliku wideo albo za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów (reprezentacja znaku), ukazującej ruch lub zmianę układu (w przypadku wykorzystania nieruchomych obrazów powinny być one ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność).

Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4 i nie może przekraczać 50 MB. Plik wideo może być przesyłany zarówno w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak i papierowych na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD, DVD).

W przypadku przedłożenia znaku ruchomego w postaci serii następujących po sobie obrazów, nie występuje ograniczenie co do ich ilości, o ile:

– w przypadku zgłoszeń elektronicznych – wszystkie mieszczą się w jednym pliku JPEG, na jednej stronie,

– w przypadku zgłoszeń w formie papierowej- w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Obrazy należy ponumerować lub przedłożyć opis wyjaśniający sekwencję. Opis znaku musi być zgodny z reprezentacją znaku i nie powinien rozszerzać jej zakresu. Jeżeli oznaczenie zawiera kolory, należy je również wymienić w opisie.

Uwaga! Przy znakach ruchomych należy szczególnie zwrócić uwagę, czy przeciętny odbiorca zmieniające się obrazy będzie postrzegał jako znak towarowy, a więc, czy zawierają one elementy wyróżniające się i umożliwiające zapamiętanie znaku.

Dodanie ruchu do elementów wskazujących na właściwości towarów, może zostać uznane za niewystarczające do nadania znakowi zdolności odróżniającej.

#10 Znak multimedialny

Znak multimedialny to znak składający się z kombinacji obrazu i dźwięku lub który przechodzi w taką kombinację obrazu i dźwięku. Określenie „składa się z” oznacza, że poza obrazem i dźwiękiem, znak może również zawierać słowa, elementy graficzne, itp.

Znak multimedialny należy przedstawić poprzez przekazanie pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku (reprezentacja znaku).

Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4 i nie może przekraczać 50 MB. Plik wideo może być przesyłany w przypadku zgłoszeń elektronicznych oraz papierowych na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD, DVD).

Uwaga!

– znaków multimedialnych nie można przedstawić w postaci zestawienia nieruchomych obrazów z dodaniem nośnika audio, czy też za pomocą dwóch nośników, z których jeden zawiera plik audio, a druki plik graficzny;

– nie ma potrzeby załączania opisu znaku dla znaków multimedialnych, ponieważ samo przedstawienie znaku towarowego określa przedmiot ochrony;

– znaki multimedialne są przedmiotem badania przez Urząd Patentowy, w zakresie ewentualnych przeszkód do rejestracji znaku, analogicznie do pozostałych znaków towarowych. Podobnie, jak przy znakach ruchomych należy szczególnie zwrócić uwagę, czy przeciętny odbiorca zmieniające się obrazy wraz z dźwiękiem, będzie postrzegał jako znak towarowy, a więc, czy zawierają one elementy wyróżniające się i umożliwiające zapamiętanie znaku, za pomocą jednego aktu poznawczego. Znaki multimedialne zawierajace zbyt dużą ilość elementów, a także łączące się nierozerwalnie z towarem, czy też opisujące ich właściwości, mogą być przedmiotem odmowy udzielenia prawa.

#11 Hologram

Hologram to znak składający się z elementów o charakterze holograficznym.

Znak holograficzny należy przedstawić poprzez przekazanie pliku wideo lub przedstawienia graficznego lub fotograficznego zawierającego ujęcia niezbędne do właściwego ukazania całego efektu holograficznego (reprezentacja znaku).Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4 i nie może przekraczać 50 MB. Plik wideo może być przesyłany w przypadku zgłoszeń elektronicznych oraz papierowych na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD, DVD).

W przypadku przedstawienia graficznego, nie występuje ograniczenie co do ilości obrazów, o ile:

– w przypadku zgłoszeń elektronicznych wszystkie mieszczą się w jednym pliku JPEG, na jednej stronie,

– w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej, wszystkie mieszczą się w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Uwaga! Nie ma potrzeby załączania opisu znaku dla hologramu, ponieważ samo przedstawienie znaku towarowego określa przedmiot ochrony.

Nowe rodzaje znaków towarowych – znaki inne

Jeżeli zgłoszony znak towarowy nie odpowiada żadnemu z wyżej przedstawionych rodzajów znaków, taki znak należy przedstawić w odpowiedniej formie przy użyciu powszechnie dostępnej technologii. Znak ten musi nadawać się do odtworzenia w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny celem umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku.

W przypadku znaków innych, istotne jest załączenie opisu zgodnego z reprezentacją oznaczenia. Należy również wskazać, iż takiego oznaczenia nie można wskazać na podstawie ww. rodzajów znaków.

Przykładem znaków innych może być np. zapach. Należy jednak zauważyć, że na znaki zapachowe lub smakowe nie udziela się obecnie ochrony. Jest to spowodowane tym, że reprezentacja musi być jasna, precyzyjna, samodzielna, łatwo dostępna, zrozumiała, a obecny stan technologii nie pozwala na takie przedstawienie tych oznaczeń. Zgodnie z orzecznictwem unijnym nie uznaje się również przedłożenia próbek za odpowiednią reprezentację. Opis znaku nie może zastąpić reprezentacji, ponieważ opis zapachu lub smaku nie jest ani jasny, ani dokładny, ani obiektywny (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00, Sieckmann).

Nowe rodzaje znaków towarowych – podsumowanie

Celem wprowadzenia nowych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej jest ograniczenie uciążliwego formalizmu, a w konsekwencji uproszczenie i przyspieszenie procedury rejestrowania i przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Wszystko po to, aby przedsiębiorcy mogli korzystać z szerszej palety wyboru przy kreowaniu swojego znaku towarowego.

***

Artykuł przygotowałam opierając się: „Nowe rodzaje znaków towarowych” – wytycznych przygotowanych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 

fot.: Jealous Weekends on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.