Prawo odstąpienia od umowy w nowej ustawie o prawach konsumenta

Opublikowano

Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z 10 do 14 dni to nie jedyna zmiana wprowadzona przez nową ustawę o prawach konsumenta. O czym jeszcze należy wiedzieć?

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r.* wprowadziła znaczące zmiany w zakresie regulacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w tym umów zawieranych w Internecie.

#1 wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy

Pierwszą zmianą jest wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni. Ustawa stanowi, że termin na odstąpienie od umowy liczony jest w zależności od przedmiotu umowy. Jeżeli konsument zawarł z przedsiębiorcą umowę sprzedaży, to termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia, w którym konsument objął rzecz w posiadanie. Innymi słowy, termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym konsument faktycznie otrzymał zamówiony towar. Przykładowo, jeżeli konsument kupił w sklepie internetowym spodnie, które mają mu zostać przesłane przesyłką kurierską, to termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dopiero w dniu, w którym konsument odebrał przesyłkę od kuriera. Czas przesyłki nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku gdy konsument zamówił towar, który ma zostać dostarczony częściowo lub partiami, termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeżeli jednak na mocy umowy przedsiębiorca zobowiązał się względem konsumenta do dostarczania rzeczy przez oznaczony czas np. 3 miesiące, to termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania pierwszej rzeczy.

#2 termin odstąpienia od usługi w nowej ustawie o prawach konsumenta

Termin na odstąpienie od umowy oblicza się inaczej w przypadku umów, które nie dotyczą dostarczania rzeczy, a obejmują np. świadczenie usług. W takim przypadku termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg w dniu zawarcia umowy. Przykładowo, jeżeli konsument zamawia przez Internet usługę koszenia trawnika, to czas na odstąpienie od umowy zaczyna liczyć się od dnia zawarcia umowy.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Gdyby przedsiębiorca nie dopełnił tego obowiązku, to konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 12 miesięcy, liczonego odpowiednio od dnia dostarczenia rzeczy lub zawarcia umowy.

#3 forma – odstąpienie od umowy w nowej ustawie o prawach konsumenta

Odstąpienia od umowy konsument dokonuje przez złożenie przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W zależności od wyboru przedsiębiorcy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pocztą tradycyjną, za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej przedsiębiorcy lub drogą poczty elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy, aby konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów omówionych powyżej.

Umowę, od której konsument odstąpił uważa się za niezawartą. Oznacza to, że zarówno konsument, jak i przedsiębiorca mają obowiązek zwrócić sobie nawzajem wszystkie świadczenia spełnione w związku z taką umową.

Przedsiębiorca powinien niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Ponadto, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot dokonanych przez konsumenta płatności powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki zostały one dokonane. Przykładowo, jeżeli konsument dokonał płatności kartą kredytową, to zwrot płatności powinien nastąpić na tę kartę kredytową. Konsument może wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Brak zgody konsumenta powoduje, że przedsiębiorca nie może dokonać zwrotu w inny sposób. Oznacza to, że we wskazanym powyżej przykładzie przedsiębiorca bez zgody konsumenta nie może dokonać zwrotu płatności przelewem bankowym lub gotówką.

Konsument ma natomiast obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Przedsiębiorca może zaproponować konsumentowi, ze odbierze rzecz we własnym zakresie. Zwrot rzeczy dokonywany jest co do zasady na koszt przedsiębiorcy.

Odstąpienie od umowy w nowej ustawie o prawach konsumenta

Podsumowując, ustawa o prawach konsumenta doprecyzowała proces odstępowania przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wprowadzając wiele rozwiązań korzystnych dla konsumentów. Interesy konsumentów są niewątpliwie lepiej chronione przez nową regulację prawną. Przedsiębiorcy działający w e-commerce muszą sprostać jej wymaganiom.

***

*ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Fot. zdjęcie pochodzi z banku zdjęć Fotolia

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy