Zagraniczne systemy rozstrzygania sporów o domeny internetowe

Opublikowano

Najpopularniejszą procedurą rozwiązywania sporów wynikłych z rejestracji i używania nazw domen rejestrowanych w domenach ogólnych są Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów Domenowych (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP), wprowadzone przez instytucję The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) z dniem 24 października 1999 r. Pozasądowa procedura opisana została natomiast w dwóch dokumentach: „Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” oraz „Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, stanowiących zbiór zasad rozwiązywania sporów domenowych oraz reguły postępowania przed sądami polubownymi.

Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów Domenowych

Zasady UDRP mają zastosowanie wobec podmiotów, które zarejestrowały domeny ogólne np. .com, .net, .org, .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .travel oraz .tel.

System rozstrzygania sporów UDRP realizowany jest przez dostawców usług arbitrażowych określanych na drodze porozumień z ICANN. Obecnie akredytowanymi jednostkami są:

  • Asian Domain Name Dispute Resolution Centre,
  • National Arbitration Forum,
  • WIPO Arbitration and Mediation Center,
  • The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes,
  • Arab Center for Domain Names Resolution (ACDR).

Zgodnie z treścią UDRP, podmioty uprawnione do znaku towarowego mogą dochodzić swoich praw względem jednostek używających identycznej lub podobnej nazwy do znaku nazwy domenowej. Zgodnie z art. 4(i) UDRP procedura pozwala na realizację żądania transferu domeny, utrzymania domeny lub wyrejestrowania jej z systemu DNS, bez możliwości dochodzenia odszkodowania.

Wnoszący skargę jest zobligowany do spełnienia kumulatywnie trzech przesłanek, określonych w art. 4(a) UDRP:

  1. domena osoby trzeciej jest identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego lub usługowego, do którego wnioskodawca ma prawo,
  2. posiadacz domeny nie ma praw, ani uzasadnionych prawnie interesów w odniesieniu do domeny,
  3. domena została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO (dalej Centrum WIPO)

Poza UDRP występują inne regulaminy postępowań arbitrażowych w zakresie sporów domenowych z wybranymi rozszerzeniami krajowymi m.in. procedura Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO (dalej Centrum WIPO), czy Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów dotyczących nazw domen.eu.

Centrum WIPO rozstrzyga spory domenowe na podstawie reguł UDRP w zakresie domen tj. .com, .net, .org, .biz, .info., .mobi oraz wybranych domen krajowych, w tym domeny .pl w przypadku, gdy strony sporu mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej lub Wspólnoty.

Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów dotyczących nazw domen.eu

Czeski Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej i Izbie Rolnej działa od 2006 r. na podstawie przepisów rozporządzenia nr 874/2004, oferując postępowanie polubowne dotyczące domeny europejskiej .eu oraz domen .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel oraz .travel, .co.nl, .sx, .cz.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 874/2004 składając pozew należy wykazać rejestrację spekulacyjną lub stanowiącą nadużycie, bądź sprzeczność decyzji podjętej przez EURid z przepisami rozporządzenia lub rozporządzenia nr 733/2002.

***

fot. CC BY

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy